Bases Premi 2023. Català

Es convoca l’18è Premi Paco Merino amb l’objectiu de fomentar l’experimentació, la innovació i la reflexió artística.

BASES

1. Poden participar-hi tots els artistes que ho desitgin, tant individualment com col·lectivament.

2. S’estableix una categoria de participants a partir de 18 anys.

3. Es pot presentar una obra per autor o col·lectiu. En el cas que les obres constitueixin una unitat temàtica, s’ha d’indicar aquesta circumstància.

4. La temàtica i la tècnica de l’obra són lliures i el suport ha de ser bidimensional. En les obres que es presentin amb marc, aquest ha de ser part integrant de la peça o bé no sobrepassar un llistó de tres centímetres. La dimensió de l’obra no pot ultrapassar els 100 cm en el costat més llarg, fixada a un suport rígid i pensada per ser penjada a la paret. Les obres viatgen a compte i risc de l’autor.

5. Per concursar cal presentar la imatge de l’obra, per correu electrònic, a l’adreça premipacomerino@gmail.com, en JPG, amb resolució 300 ppp, acompanyada de la informació següent:

5.1. Memòria tècnica de la peça que es presenta a concurs: títol de l’obra, tècnica, dimensions i suport.

5.2. Dades de l’autor (nom i cognoms, adreça postal, telèfon, adreça electrònica) i còpia del DNI.

6. L’obra es lliurarà sense signatura visible, signada al dors, on figurarà clarament el nom i cognoms de l’artista, així com el títol de la peça.

7. Dotació: premi de 2.500 euros. A aquesta quantitat s’ha d’aplicar la retenció impositiva que estableix la legislació vigent. El premi comporta la cessió de l’obra a l’entitat convocant.

8. El jurat qualificador s’encarrega de fer una selecció prèvia de les obres. Està compost per:

Lluís Estopiñan, artista plàstic
Glòria Fusté, tècnica del Museu de Granollers
Kiku Mena, dissenyador d’interiors
Frederic Montornés, crític d’art i comissari d’exposicions
Cristina Requena, galerista i comissaria d’exposicions
Actua com a secretari –sense vot– Josep Maria Farnés, membre del grup Pro Art Paco Merino.

9. El període de presentació de treballs per correu electrònic acaba el 30 de setembre de 2023. Després de la selecció prèvia es comunicarà als autors l’acceptació de la seva obra, que hauran d’enviar a la Llibreria La Gralla de Granollers, a la plaça dels Cabrits, núm. 5, durant l’horari comercial. El període de recepció acaba el 23 d’octubre.

10. Les obres seleccionades s’exposaran del 7 de novembre al 9 de desembre de 2023.

11. El veredicte es donarà a conèixer el dia 14 de novembre amb l’acte d’inauguració de l’exposició.

12. L’obra guanyadora, acabada l’exposició, s’exhibirà temporalment al Museu de Granollers.

13. Les obres s’hauran de retirar abans del 31 de gener de 2024. Podran retirar-les els mateixos autors, una persona autoritzada o una agència de transport, amb autorització expressa firmada per l’autor. Les obres no retirades dins el termini fixat quedaran en propietat de l’entitat convocant.

14. L’entitat convocant vetllarà per les obres presentades amb el màxim d’interès, si bé no respondrà de qualsevol pèrdua o dany que, involuntàriament, es pugui esdevenir durant el transport o mentre estigui a les seves mans.

15. El fet de participar en el concurs implica acceptar totes i cadascuna d’aquestes bases. L’organització es reserva el dret d’alterar o decidir qualsevol cas no previst.

Granollers, juny de 2023